Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [08-14.10.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 01.10.2019 r.

BR.0012.5.2019

OGŁOSZENIE

Informuję, iż na podstawie §42 ust. 3  Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.
Porządek obrad:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2019-2027”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/64/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, kolejnych umów najmu z tymi samymi najemcami.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki nr 385/2, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Podolanach.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Barwałdzie Górnym.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Leńczach.
20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Stanisławiu Dolnym.
21. Zaopiniowanie projektu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
22. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
23. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
24. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
25. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
26. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
27. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
28. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
29. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
30. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
31. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
32. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
33. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
34. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
35. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. (skarga dot. audytów)
36. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. (skarga dot. drogi)
37. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. (skarga dot. szkolenia Gender)
38. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
39. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
40. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.
41. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025.
42. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
43. Wolne wnioski.
44. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.P.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce
Posiedzenia

1.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Jarosław Lenik

08.10.2019 r.
godz.8,30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Robert Rudecki

09.10.2019 r.
godz.8,30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Marcin Zadora

14.10.2019 r.
godz.8,45

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4