Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[6.09.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[1.10.2019] Pytania i odpowiedzi

[9.10.2019] Informacja z otwarcia ofert

[3.12.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[7.01.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Identyfikator postępowania: 95d2193e-f780-4f9a-a47d-06c561c168e7

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419932-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami
2019/S 172-419932

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ZP.271.24.2019
ul. Mickiewicza 7
Kalwaria Zebrzydowska 34-130
Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska
Tel.: +48 338766700
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny: ZP.271.24.2019
II.1.2) Główny kod CPV
90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odp. komunalne b) wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów c) przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów d)wykonywanie sprawozdawczości e) na czas realizacji zamówienia zorganizowanie Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi e) wygenerowanie, wydrukowanie i dystrybucja kodów kreskowych wśród właścicieli nieruch. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do Umowy.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2019
Czas lokalny: 10:00

(...)

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 162.77KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 762.55KB)
Załączniki nr 1-7 do SIWZ (zip, 4,484.96KB)
Zał. nr 8 do SIWZ - JEDZ wersja edytowalna (doc, 186.50KB)
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_95d2193e-f780-4f9a-a47d-06c56… (asc, 0.68KB)

 

miniPortal - wersja produkcyjna
https://miniportal.uzp.gov.pl/

miniPortal - informacje i filmy instruktażowe
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

 


 

Treść pytań i odpowiedzi z dnia 01.10.2019 r. dotyczących przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 172-419932 w dniu 06.09.2019 r. na zamówienie pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.10.2019 r.

ZP.271.24.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 172-419932 w dniu 06.09.2019 r. na zamówienie pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 313 932,09 zł.

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena za 1 Mg odpadów komunalnych
(zł brutto)

Łączna maksymalna cena wykonania zamówienia (zł brutto)

Termin wykonania

Wysokość kary umownej

Zorganizowanie PSZOK na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska

Zorganizowanie Biura Obsługi w odległości nie większej niż 1000 m od Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ilość pojazdów spełniających normę wyższą niż EURO 3

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

842,40

3 706 560,00

Od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

5 000

TAK

TAK

7

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o.
ul. Barska 12
30-307 Kraków

999,54

4 397 976,00

Od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

1 000

----

NIE

2

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.12.2019 r.

ZP.271.24.2019

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej reprezentujący Zamawiającego – Gminę Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 172-419932 w dniu 06.09.2019 r. na zamówienie pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
EMPOL Sp. z o. o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

cena za 1 Mg odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych: 842,40 złotych brutto
słownie złotych: osiemset czterdzieści dwa 40/100

łączna cena wykonania zamówienia (iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz szacowanej ilości odpadów w Mg) wynosi: 3 706 560,00 zł brutto
słownie złotych: trzy miliony siedemset sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Kary umowne

Zorganizowanie PSZOK na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska

Zorganizowanie Biura Obsługi w odległości nie większej niż 1000m od Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ilość pojazdów spełniających normę wyższą niż EURO 3

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

60,00

20,00

5,00

5,00

10,00

100,00

2.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  
Sp. z o. o.
ul. Barska 12
30-307 Kraków

50,57

0

0

0

2,86

53,43

 

W związku z faktem iż, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 


 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2224-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami
2020/S 002-002224

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kod NUTS: PL214
Kod pocztowy: 34-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 338766700
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

(...)

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny: ZP.271.24.2019
II.1.2) Główny kod CPV
90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

(...)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminyKalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: 30/12/2019
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.Adres pocztowy: os. Rzeka 133Miejscowość: TylmanowaKod NUTS: PL21Kod pocztowy: 34-451Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 432 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 4 072 200.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

(...)