X Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [12.09.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 05.09.2019 r.

BR.0002.10.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) - zwołuję na dzień 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 13.30 X Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/385/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. nr 424, poz. 3062)
4. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

Do pobrania
Projekt uchwały (pdf, 298.57KB)