Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku i ul. Rólki

[30.08.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[10.09.2019] Informacja z otwarcia ofert

[12.09.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[04.10.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 591772-N-2019 z dnia 2019-08-30 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku i ul. Rólki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza 7 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338766218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338766301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku i ul. Rólki
Numer referencyjny: ZP.271.23.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji i utrzymaniu zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, na którą składa się: 1.1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku: a) Zakup i instalacja 6 szt. konstrukcji z wysadzonymi w nich roślinami ozdobnymi: – Konstrukcje kaskadowe kwietnikowe model H-1100- 6 poziomów – Ozdobne rośliny: Kapusta ozdobna koloru białego i czerwonego (BRASSICA OLERACEA) w ilości ok. 60 szt. na jedną konstrukcję. W momencie instalacji konstrukcji, średnica sadzonki nie powinna być mniejsza niż 12 cm. – Ustawienie wszystkich konstrukcji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do dnia 30.09.2019 r. – Rośliny objąć pielęgnacją do czasu zakończenia wegetacji (ewentualne podlewanie, plewienie, nawożenie itp.) – Po zakończeniu wegetacji rośliny należy usunąć a konstrukcje oczyścić i przekazać Zamawiającemu 1.2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie ul. Rólki: a) Przebudowa części istniejących rabat usytuowanych po północnej stronie ulicy Rólki na rabaty trawnikowe i pielęgnacyjne drzew rosnących w rabatach: – Budowa nowych rabat oznaczonych numerami 1, 5 i 7 na załączniku nr 1 do umowy. Z rabat wytypowanych do budowy należy usunąć 10 cm zdegradowanego gruntu i zamontować taką samą ilość mieszanki ziemnej pod trawniki a następnie wysiać nasiona traw z tworzącymi czynnościami zgodnie ze sztuką ogrodniczą”. Łączna powierzchnia ok. 191 m2 . – Rabaty wytypowane do poprawienia stanu trawnika należy wyrównać, usunąć zanieczyszczenia i obsiać mieszanką ziemną z nasionami traw i nawozem. Łączna powierzchnia ok. 200 m2 – Termin zakończenia prac związanych z trawnikami 30.09.2019 r. – Przeprowadzić pielęgnację 57 szt. drzew (usunięcia odrostów, suchych gałęzi itp.) – Usunięcie 8 szt. (iglaste) drzew w zachodniej części ulicy – Posadzenie w miejsce usuniętych 6 szt. drzew gatunków: Sorbus aria lub Crategus monogamia o obwodzie pnia min. 20 cm i wysokości 250 cm do miejsca szczepienia. 1.3. Realizowanie zgłoszonych interwencji z Referatu Gospodarki Komunalnej. Wskazanie pracownika do zadań interwencyjnych, podanie nr telefonu kontaktowego. 1.4. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej wynosi do 30 minut. Wykonawca zobowiązuje się podać przed podpisaniem umowy interwencyjny telefon kontaktowy dostępny całą dobę. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności na przebudowie części rabat, w tym poprawie stanu trawnika na Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: czynności polegające na pielęgnacji zieleni. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przedkładać na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności. 8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 11. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 13. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-10, godzina: 09:30

(...)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.09.2019 r.

ZP.271.23.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 591772-N-2019 w dniu 30.08.2019 r.
na zamówienie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku i ul. Rólki”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 64 800,00 (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset 00/100).

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

Wysokość kary umownej określonej w §5 ust. 1 umowy

1.

F.H.U. FORESTA
Bartłomiej Matusiak
ul. A. Mickiewicza 74b
32-650 Kęty

68 000,00

do 16.12.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

8%

2.

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

46 641,00

do 16.12.2019 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

15%

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.09.2019 r.

ZP.271.23.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 591772-N-2019 w dniu 30.08.2019 r. na zamówienie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku i ul. Rólki” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

cena wybranej oferty: 46 641,00

słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wysokość kary umownej określonej w §5 ust. 1 umowy

1.

F.H.U. FORESTA
Bartłomiej Matusiak
ul. A. Mickiewicza 74b
32-650 Kęty

41,15

0

41,15

2.

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

60,00

40,00

100,00

 


 

Ogłoszenie nr 510210712-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku i ul. Rólki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 591772-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku i ul. Rólki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.23.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji i utrzymaniu zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, na którą składa się: 1.1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie Rynku: a) Zakup i instalacja 6 szt. konstrukcji z wysadzonymi w nich roślinami ozdobnymi: – Konstrukcje kaskadowe kwietnikowe model H-1100- 6 poziomów – Ozdobne rośliny: Kapusta ozdobna koloru białego i czerwonego (BRASSICA OLERACEA) w ilości ok. 60 szt. na jedną konstrukcję. W momencie instalacji konstrukcji, średnica sadzonki nie powinna być mniejsza niż 12 cm. – Ustawienie wszystkich konstrukcji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do dnia 30.09.2019 r. – Rośliny objąć pielęgnacją do czasu zakończenia wegetacji (ewentualne podlewanie, plewienie, nawożenie itp.) – Po zakończeniu wegetacji rośliny należy usunąć a konstrukcje oczyścić i przekazać Zamawiającemu 1.2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie ul. Rólki: a) Przebudowa części istniejących rabat usytuowanych po północnej stronie ulicy Rólki na rabaty trawnikowe i pielęgnacyjne drzew rosnących w rabatach: – Budowa nowych rabat oznaczonych numerami 1, 5 i 7 na załączniku nr 1 do umowy. Z rabat wytypowanych do budowy należy usunąć 10 cm zdegradowanego gruntu i zamontować taką samą ilość mieszanki ziemnej pod trawniki a następnie wysiać nasiona traw z tworzącymi czynnościami zgodnie ze sztuką ogrodniczą”. Łączna powierzchnia ok. 191 m2 . – Rabaty wytypowane do poprawienia stanu trawnika należy wyrównać, usunąć zanieczyszczenia i obsiać mieszanką ziemną z nasionami traw i nawozem. Łączna powierzchnia ok. 200 m2 – Termin zakończenia prac związanych z trawnikami 30.09.2019 r. – Przeprowadzić pielęgnację 57 szt. drzew (usunięcia odrostów, suchych gałęzi itp.) – Usunięcie 8 szt. (iglaste) drzew w zachodniej części ulicy – Posadzenie w miejsce usuniętych 6 szt. drzew gatunków: Sorbus aria lub Crategus monogamia o obwodzie pnia min. 20 cm i wysokości 250 cm do miejsca szczepienia. 1.3. Realizowanie zgłoszonych interwencji z Referatu Gospodarki Komunalnej. Wskazanie pracownika do zadań interwencyjnych, podanie nr telefonu kontaktowego. 1.4. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej wynosi do 30 minut. Wykonawca zobowiązuje się podać przed podpisaniem umowy interwencyjny telefon kontaktowy dostępny całą dobę. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności na przebudowie części rabat, w tym poprawie stanu trawnika na Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: czynności polegające na pielęgnacji zieleni. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przedkładać na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności. 8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 11. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 13. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV: 77315000-1, 77314000-4, 77211400-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TWÓJ OGRÓD Barbara Graczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Budzów 447
Kod pocztowy: 34-211
Miejscowość: Budzów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46641.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46641.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.