Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 części

[29.08.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[06.09.2019] Informacja z otwarcia ofert

[10.09.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 591029-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza 7 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338766218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338766301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 części
Numer referencyjny: ZP.271.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wychowawców świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr I do SIWZ oraz w projektach umowy na każde zadanie, stanowiących załączniki do SIWZ.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-06, godzina: 08:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 482.93KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 658.99KB)
Załączniki do SWIZ (zip, 2,431.73KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 06.09.2019 r.

ZP.271.21.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 591029-N-2019 w dniu 29.08.2019 r.

na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 części”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

na część zamówienia nr IA: 5 021,10 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dwadzieścia jeden 10/100)

na część zamówienia nr IB: 1 255,28 zł (słownie złotych jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt pięć 28/100)

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w tabelach:

 

Część I A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Ewelina Piątek
Zebrzydowice 197
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

4 200,00 zł

od 16.09.2019 r.
do 31.12.2019 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część I B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Jadwiga Moskała
Zebrzydowice 466
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 050,00 zł

od 16.09.2019 r.
do 31.12.2019 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.09.2019 r.

ZP.271.21.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 591029-N-2019 w dniu 29.08.2019 r. na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 części”Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na:

Część zamówienia nr IA. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

P. Ewelina Piątek
Zebrzydowice 197
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 4 200,00 zł

słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100

za cały okres realizacji zamówienia

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

W przedmiotowym postępowaniu na część zamówienia nr IA została złożona jedna oferta. Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr IA w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Ewelina Piątek
Zebrzydowice 197
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

0,00

60,00

Część zamówienia nr IB. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

P. Jadwiga Moskała
Zebrzydowice 466
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 1 050,00 zł

słownie złotych: jeden tysiąc pięćdziesiąt 00/100

za cały okres realizacji zamówienia

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

W przedmiotowym postępowaniu na część zamówienia nr IB została złożona jedna oferta. Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr IB w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Jadwiga Moskała
Zebrzydowice 466
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00