Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Do 13 września 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje zarówno pełnomocnikom komitetów wyborczych, jak i wyborcom, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy właściwy dla gminy Kalwaria Zebrzydowska, za pośrednictwem Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ‐ w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój nr 7 (I piętro) ‐ w godzinach pracy Urzędu, tj.
- poniedziałek: 7:30 - 17:00;
- wtorek, czwartek, piątek: 7:30 - 15:00;
- środa: 7:30 - 15:30.

Wzory zgłoszeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Informacja z dnia 22 sierpnia 2019 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (komitet)
- Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (wyborca w trybie art. 182 §8c Kodeksu wyborczego)

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wynoszą:

- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 500 zł;
- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł;
- dla członków obwodowych komisji wyborczych - 350 zł

 

Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

INFORMACJA z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, mogący samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu. Zgłoszenia przyjmowane przez urzędników wyborczych gminy, za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) stale zamieszkuje na obszarze województwa małopolskiego i jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie,
4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Członkiem komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 13 września 2019 r.

Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267), zmieniona uchwałą nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Komisarz Wyborczy w Krakowie I Dagmara Daniec-Cisło
Komisarz Wyborczy w Krakowie II Wojciech Makieła
Komisarz Wyborczy w Krakowie III Bartłomiej Migda