Spotkanie z kołami łowieckimi, rolnikami o szkodach rolnych

W dniu 20 sierpnia 2019r. odbyło się spotkanie dotyczące problemów związanych ze szkodami wyrządzanymi w gospodarstwach rolnych i na posesjach mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz zagrożeniami stwarzanymi przez dzikie zwierzęta, głównie dziki. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w spotkaniu uczestniczyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów P. Jerzy Potocki , leśniczy Leszek Rabenda, przedstawiciele Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Kalwaria, Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sołtysi oraz mieszkańcy z miejscowości najbardziej dotkniętych omawianymi problemami.

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska działa sześć Kół Łowieckich. Podziału na obwody łowieckie, a także zmiany granic obwodu dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały.

Według rocznych planów łowieckich, składanych do zaopiniowania – na rok 2019 wszystkie koła działające m.in. na terenie Gminy Kalwaria łącznie w swoich obwodach zaplanowały odstrzał 123 szt. dzików. Jednocześnie podana łączna liczba dzików pozyskanych w 2018r. wyniosła 301 szt. Poza Kołem „Jarząbek” w Kalwarii Zebrzydowskiej obwody pozostałych kół obejmują swoim zasięgiem również tereny innych gmin.

Ustawa Prawo łowieckie zabrania strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. Ponadto właściciel nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej. Przepisy te zawężają możliwości działania Kół.

Jednakże prosimy mieszkańców o wyrozumiałość dla tych działań Kół Łowieckich oraz o współpracę z Kołami np. poprzez wypożyczenie pastuchów elektrycznych i środków odstraszających zwierzęta hukowych i zapachowych.

Na spotkaniu zwrócono się do Kół Łowieckich o zwiększenie odstrzałów dzików oraz o przeprowadzenie skoordynowanych polowań połączonych Kół Łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie w tej samej miejscowości. Ponadto Pan Burmistrz zaproponował rolnikom będącym w wyjątkowo trudnych sytuacjach złożenie wniosku o umorzenie podatku.

Przypominamy, że zgodnie ,z ustawą Prawo Łowieckie (Dz. U. 2018.2033 t.j.)  szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntów zgłasza pisemnie do Koła Łowieckiego będącego dzierżawcą albo zarządcą właściwego obwodu łowieckiego. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody, a  w przypadku szkód w sadach w terminie 14 dni od dnia jej powstania.

Zgłoszenie powinno być skierowane do Koła Łowieckiego w formie pisemnej i zawierać poniższe informacje:

  • imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody nr działki oraz jej położenie ;
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Ważne: Należy posiadać tytuł prawny ( być właścicielem, dzierżawcą bądź posiadać umowę użyczenia ) do działki, na której znajduje się uszkodzona uprawa.

Szacowania szkód dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

Poniżej dane kontaktowe do Kół Łowieckich z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska właściwych do zgłaszania szkód:

 

KOŁO ŁOWIECKIE

NR OBWODU ŁOWIECKIEGO

ADRES KORESPONDENCYJNY

K.Ł. „Bażant” Wadowice

122

34-105 Wysoka 253

K.Ł. „Jarząbek” Kalwaria Zebrzydowska

121

34-142 Leńcze 321

K.Ł. „Mewa” Brzeźnica

115

ul. Wiślana 7

34-114 Brzeźnica

K.Ł. „Myśliwiec” Lanckorona

144

ul. Jagiellońska 35

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

K.Ł. „Ponowa” Kraków

114

ul. Światowida 24

34-129 Kraków

K.Ł. „Szarak” Kraków

113

ul. Podlesie 137

32-052 Radziszów

 

Poniżej link, gdzie można sprawdzić które koło jest właściwe:

https://miip.geomalopolska.pl/imap/#gpmap=gp33