IV Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [29.01.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 15.01.2019 r.

BR. 0002.1.2019

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w IV Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie konieczności podjęcia działań dotyczących zmian kategorii dróg zlokalizowanych w ciągach przejazdów drogowo kolejowych linii 117 i 97 na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia terminu i trybu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska zarządzonych na dzień ..…..
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego opracowania przez Komisje Rady Miejskiej dokumentów związanych z ich kompetencjami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie przez Radę Miejską uchwały o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej na działce 3568/16 w Stanisławiu Dolnym.
 14. Podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 17. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 18. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 19. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip, 47,065.50KB)