Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[14.05.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kalwaria Zebrzydowska: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 103285 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83983 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Charakterystyka robót: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno asfaltowej, - remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie cienkiej warstwy (4cm) z mieszanki mineralno asfaltowej rozkładanej za pomocą rozścielacza, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami, - remont cząstkowy nawierzchni nieulepszonych poprzez użycie kruszywa łamanego. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk, Łętownia 378, Łętownia, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 291397,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 253097,84
  • Oferta z najniższą ceną: 253097,84 / Oferta z najwyższą ceną: 437286,40
  • Waluta: PLN.