Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[09.04.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

znak postępowania: ZP.271.10.2014

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 71267 – 2014 w dniu 02.04.2014 r. na: „Budowę dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na 10 zadań”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zezwala na przedstawienie oferty uwzględniającej urządzenia zabawowe oraz fitness o konstrukcji nośnej wykonanej ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo farb odporna na warunki atmosferyczne. Takie rozwiązanie techniczne w zupełności gwarantuje zabezpieczenie przed korozją i czynnikami atmosferycznymi. Zapis o wymogu konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej chromowanej zawęża grono Wykonawców do 1 firmy na rynku polskim, produkującej takie urządzenia w standardzie, a ponadto niepotrzebnie podraża kilkukrotnie wartość zadania.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający modyfikuje zapis specyfikacji technicznej wykonania i robót budowlanych w zakresie konstrukcji urządzeń. Konstrukcja nośna urządzeń ma być wykonana z rur okrągłych ze stali malowanej proszkowo, odpornej na oddziaływanie warunków atmosferycznych i korozję. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisu w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zmiana dotyczy Szczegółowej specyfikacji technicznej Wyposażenie placów: pkt. 2 Elementy urządzeń, tiret pierwszy jest: „- konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej), łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego”, a winno być „- konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali malowanej proszkowo, odpornej na oddziaływanie warunków atmosferycznych i korozję, łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji”. W konsekwencji w punkcie 3 Szczegółowej specyfikacji technicznej Wyposażenie placów pt. Elementy metalowe wykreśla się zdanie pierwsze.

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni pod place OUTDOOR FITNESS z trawy syntetycznej jako rozwiązanie równoważne. Nadmieniamy, że nawierzchnia ta posiada kolorystykę zieloną i doskonale komponuje się z naturalnym otoczeniem. Ponadto jest to rozwiązanie tańsze do kostki betonowej z dodatkowymi zaletami niskiego ryzyka kontuzji i dużą elastycznością.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju nawierzchni.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

Kalwaria Zebrzydowska, 09.04.2014 r.