Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[07.04.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014
Numer ogłoszenia: 74713 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48207 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014, w których zakres wchodzi: 1) Wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów i z trawników wraz z ich wywozem. Termin wykonania do 15.04.2014 r. 2) Pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów. Zabiegi pielęgnacyjne obejmują w szczególności: - cięcie sanitarne i pielęgnacyjne; - usuwanie odrostów; - odchwaszczanie; - nawożenie; - podlewanie; - uzupełnianie bieżące skwerów z krzewami korą w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym; - usuwanie i uzupełnienie uschniętych krzewów i drzew, których wiek nie przekracza 10 lat; - niezwłoczne uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach. Zamawiający przewiduje do pielęgnacji 70 drzew i około 500 mb żywopłotu. 3) Utrzymanie trawników w ilości szacunkowej 60 arów. - Koszenie trawników na wysokość 5-6 cm, w tym: usuwanie odpadów i nieczystości widocznych po wykoszeniu, usunięcie skoszonej trawy z chodników i jezdni-prace porządkowe należy wykonywać niezwłocznie, tj. w tym samym dniu po skoszeniu trawnika oraz należy zabezpieczyć młode drzewka przed uszkodzeniami podczas koszenia.; - Wygrabianie trawników: usuwanie skoszonej trawy i liści z trawników, odchwaszczanie; - Nawożenie trawników 2 - 3 razy w sezonie; - Bieżące uzupełnianie ubytków na trawnikach - siew trawy.; - Koszenie z częstotliwością około tygodniową (w razie potrzeb). 4) Założenie i pielęgnacja rabat z kwiatami: - zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych na skwerach i rabatach, (w ilości ok. 9.600 sztuk - w tym: ok. 3.600 szt. bratki kolor kwiatów żółty i biały, ok. 6.000 szt. aksamitka kolor kwiatów żółty i pomarańczowy - zgodnie z załącznikami); - zakup i nasadzenie uzupełniające kwiatów wieloletnich, (róże, lawenda - zgodnie z załącznikami); - przygotowanie gruntu pod nasadzenia; - pielęgnacja: podlewanie (Wykonawca zabezpiecza wodę do podlewania własnym staraniem), zasilanie nawozami mineralnymi, spulchnianie, pielenie, przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i liści, dosadzanie sadzonek, które mogą zostać uszkodzone przez warunki atmosferyczne, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie; - przygotowanie gruntu na okres zimowy; - zabezpieczenie roślin przed okresem zimowym.; - w przypadku roślin cebulowych należy po ich przekwitnięciu wykopać cebulki, przechowywać je i przygotować do jesiennego sadzenia; - jesienią dokupić i dosadzić cebulki wczesnowiosennych kwiatów w ilości 1000 sztuk w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; - przed drugim nasadzeniem należy usunąć z rabat nasadzenia pierwsze i uzupełnić podłoże. 5) Utrzymanie i pielęgnacja donic, mis i konstrukcji kwietnikowych wolnostojących: - wypełnienie kwietników podłożem; - zakup i obsadzenie kwietników kwiatami jednorocznymi odmiana - pelargonia biała, pełna, wisząca,; - obsadzenie kwiatami w takiej ilości, aby stanowiły zwartą kompozycję; - pielęgnacja: podlewanie (Wykonawca zabezpiecza wodę do podlewania własnym staraniem), zasilanie nawozami mineralnymi, pielenie, przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i liści, dosadzanie sadzonek, które mogą zostać uszkodzone przez warunki atmosferyczne, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie; - montaż kwietników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,; - demontaż kwietników, wyczyszczenie i dostarczenie do przechowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego; - konstrukcje kwietnikowe należy wcześniej obsadzić kwiatami - pelargonia czerwona, pełna, wisząca i wystawić w terminie do 10.05.2014r. (lub w terminie wcześniejszym - w zależności od warunków atmosferycznych) w miejsca wskazane przez Zamawiającego. W momencie wyłożenia, kwiaty powinny być nasadzone gęsto, szczelnie pokrywając całą konstrukcję kwiatami.; - donice drewniane ośmiokątne o średnicy 65 cm oraz 1 szt. donica drewniana prostokątna o wymiarach 90x45 obsadzić w terminie do 15.04.2014 r. kwiatami - bratki kolor kwiatów żółty i biały; Zamawiający przewiduje do obsadzenia: a) 3 wieże kwiatowe 6-piętrowe o średnicach ok.: 150 cm - 30 cm, b) 2 donice ośmiokątne o średnicy 65 cm, c) 2 donice prostokątne o wymiarach 90x45, d) 4 donice prostokątne o wymiarach 80x44, e) 9 koszyczków. 6) Bieżące czyszczenie, zbieranie i punktowe czyszczenie trawników, klombów, mis, donic, powodujące dokładne usunięcie drobnych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie darni, liści, i ich części oraz skumulowanych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń (darni, ziemi). Bieżące usuwanie zalegających liści z terenów objętych utrzymaniem zieleni. Wywóz powstałych odpadów zielonych własnym staraniem i na koszt Wykonawcy. 7) Dekoracje przed Pomnikiem Jana Pawła II i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego żywymi kwiatami (wiązanki). 8) Realizowanie zgłoszonych interwencji z Referatu Gospodarki Komunalnej. 2. Wykaz terenów komunalnych objętych zamówieniem określają załączniki nr 1 A - 1 E i 2 do projektu umowy. Wykonawca wykona również wszelkie inne usługi, niewymienione w powyższych załącznikach, celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem w należytym porządku. Ponadto w załącznikach od nr 1 A (1Aa, 1Ab, 1 Ac oraz rzut typowego boxu przy ul. 3 Maja) do nr 1 E i 2 do umowy określona została minimalna liczba usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania. W przypadku zwiększenia liczby usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych w należytym porządku, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszej umowy, to znaczy bez dodatkowej opłaty do wysokości 1 % zamówienia brutto. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5, 77.31.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HOME & GREEN Jarosław Szetela, ul. Dworkowa 8/1, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80720,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64443,60
  • Oferta z najniższą ceną: 64443,60 / Oferta z najwyższą ceną: 83160,00
  • Waluta: PLN.