Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[07.03.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kalwaria Zebrzydowska: Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 48579 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi kompleksowej obsługi prawnej dla Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej obejmujące udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie aktów prawnych i wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego. Okres świadczenia usługi: od 1 marca do 31 grudnia 2014 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8, 79.11.10.00-5, 79.10.00.00-5, 79.14.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kancelaria Adwokacka Marcin Kurowski i Piotr Kołcon s. c., pl. Św. Mikołaja 5, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 61500,00
  • Oferta z najniższą ceną: 61500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61500,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi kompleksowej obsługi prawnej dla Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej obejmujące udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie aktów prawnych i wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r. Usługi prawnicze należą do katalogu usług o charakterze niepriorytetowym zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68). W części dotyczącej usług prawniczych, o których mowa w art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego i doradztwo prawne w tym zakresie), nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Z kolei w części dotyczącej pozostałych usług prawniczych (porady prawne, opinie prawne, sporządzanie aktów normatywnych) podstawę prawną udzielenia niniejszego zamówienia stanowi art. 5 ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z którym do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności, jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Ze względu na to, że w przypadku przedmiotowego rodzaju usług, mających niezwykle istotne znaczenie w bieżącej działalności zamawiającego jako urzędu administracji publicznej, wymagane jest, aby wykonawca, który je świadczy, posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i funkcjonowania zamawiającego - podstawą prawną zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w niniejszym przypadku jest art. 5 ust. 1a. pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym można udzielić zamówienia z wolnej ręki bez stosowania ogólnych przesłanek wyboru tego trybu, jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. W opinii zamawiającego niecelowe jest oddzielanie usług prawniczych polegających na świadczeniu bieżącej pomocy prawnej (udzielaniu porad prawnych, wydawaniu opinii prawnych i sporządzaniu aktów normatywnych) od usług polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego. Obecni wykonawcy usług prawniczych dla zamawiającego, ze względu na dotychczas świadczoną na jego rzecz bieżącą pomoc prawną w pełnym zakresie oraz pozyskaną w ten sposób wiedzę w zakresie organizacji i specyfiki działalności zamawiającego, są w stanie zapewnić ciągłość świadczenia usług i kontynuację licznych procesów sądowych. Połączenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego z innymi usługami prawniczymi jest racjonalne i celowe z uwagi na potrzebę zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej, uwzględniającej specyfikę działalności zamawiającego; świadczenie kompleksowych usług prawniczych umożliwia szybsze i bardziej rzetelne rozwiązywanie spraw, co przekłada się na efektywność wydatkowania środków. Wskazani wykonawcy posiadają pełną wiedzę odnośnie specyfiki funkcjonowania zamawiającego, charakteru oraz zakresu prowadzonej przez niego działalności, jak i stanie toczących się spraw i dają rękojmię należytej realizacji zadań. Za celowością kontynuacji współpracy z wybranymi wykonawcami przemawia fakt, iż są oni zaznajomieni z bieżącymi sprawami prowadzonymi przez zamawiającego, z kolei wybór innych wykonawców powodowałby konieczność wprowadzania ich w tematykę spraw prowadzonych i planowanych, co mogłoby prowadzić do powstania trudności w realizacji zadań przez zamawiającego, ponieważ wiązałoby się z koniecznością poświęcania przez pracowników zamawiającego znacznie więcej czasu na wprowadzenie wykonawcy w problematykę tychże spraw kosztem wykonywania bieżących zadań. Utrzymanie ciągłości wykonywania usług przez tych samych wykonawców zmniejsza istotnie ryzyko wystąpienia błędów, umożliwia ciągłość realizacji powierzonych zadań oraz zapewnia terminowe ich wykonywanie. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przedmiotowym przypadku pozwoli zachować ciągłość realizacji przedsięwzięć zamawiającego pod względem prawnym, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego i terminowego wykonywania zobowiązań. Z kolei doświadczenie zdobyte przez wykonawców w trakcie dotychczasowej obsługi prawnej zamawiającego w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy wykonywanie zadań. Ponadto wskazać należy, że wykonawcy są partnerami sprawdzonymi w trakcie kilkuletniej współpracy, do których zamawiający ma zaufanie i którzy świadcząc usługi wykazali się profesjonalizmem i umiejętnością doboru optymalnych rozwiązań. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zmniejsza w sposób istotny potencjalne ryzyko strat, jakie powstawałoby w przypadku powierzenia świadczenia usług prawniczych nowym, niesprawdzonym wykonawcom, co uzasadnia prawidłowość wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego w niniejszej sprawie, z uwagi na konieczność zapewnienia racjonalnego wydatkowanych środków Zamawiającego przeznaczonych na finansowanie usług prawniczych. W świetle powyższego, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne.